Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen med nærmere 1350 medlemsbedrifter og over 3000 personlige medlemmer. Våre medlemsbedrifter representerer mer enn 120.000 arbeidstakere.


Organisasjonen har som oppgave å fremme medlemmenes og regionens næringslivsinteresser. I tillegg utøver vi handelskammervirksomhet gjennom et verdensomspennende handelskammersystem.

Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på medlemskap fra næringsliv og akademia. Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging. Vår visjon er å løfte og inspirere basert på verdiene handlekraftig, troverdig og modig.

Styret har i 2020 igangsatt en strategiprosess for å peke ut en tydelig retning for Bergen Næringsråds arbeid de kommende årene, men der visjon og kjerneverdier ligger fast. Arbeidet forventes sluttført i løpet av våren 2021.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Bergen Næringsråd har 16 fast ansatte og en trainee. Av de 17 ansatte er det 10 kvinner og 7 menn. I tillegg har vi hvert semester praksisstudenter fra Universitetet i Bergen.

I forbindelse med pandemien ble det et kortere opphold i deler av aktiviteten våren 2020, og fire personer var permittert i til sammen 64 uker.

Organisasjonen jobber for å fremme likestilling.

Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i 2020. Sykefravær i 2020 var 1,2% mot 3,8% i 2019. Arbeidsmiljøet vurderes som godt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Det jobbes fortløpende med tiltak for hvordan organisasjonen best mulig kan utføre sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftmål.

Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd.

Meny