Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen med nærmere 1350 medlemsbedrifter og over 3000 personlige medlemmer. Våre medlemsbedrifter representerer mer enn 120.000 arbeidstakere.


Organisasjonen har som oppgave å fremme medlemmenes og regionens næringslivsinteresser. I tillegg utøver vi handelskammervirksomhet gjennom et verdensomspennende handelskammersystem.

Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på medlemskap fra næringsliv og akademia. Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråds misjon er å fremme våre medlemmers interesser gjennom synliggjøring, påvirkning og nettverksbygging. Vår visjon er å løfte og inspirere basert på verdiene handlekraftig, troverdig og modig.

Styret har i 2020 igangsatt en strategiprosess for å peke ut en tydelig retning for Bergen Næringsråds arbeid de kommende årene, men der visjon og kjerneverdier ligger fast. Arbeidet forventes sluttført i løpet av våren 2021.

ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ

Bergen Næringsråd har 16 fast ansatte og en trainee. Av de 17 ansatte er det 10 kvinner og 7 menn. I tillegg har vi hvert semester praksisstudenter fra Universitetet i Bergen.

I forbindelse med pandemien ble det et kortere opphold i deler av aktiviteten våren 2020, og fire personer var permittert i til sammen 64 uker.

Organisasjonen jobber for å fremme likestilling.

Det har ikke vært ulykker eller personskadetilfeller under arbeid i 2020. Sykefravær i 2020 var 1,2% mot 3,8% i 2019. Arbeidsmiljøet vurderes som godt.

Foreningen forurenser ikke det ytre miljø. Det jobbes fortløpende med tiltak for hvordan organisasjonen best mulig kan utføre sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftmål.

Styret retter en stor takk til alle ansatte for stor arbeidsglede, stort engasjement, godt faglig arbeid og høy servicegrad til beste for Bergen Næringsråd.

Bergen Næringsråd skal fremme våre medlemmers behov. Vi skal sikre gode vekstvilkår for næringslivet gjennom langsiktig arbeid, og stå på for å oppnå gjennomslag for våre saker. Dette er våre viktigste oppgaver:

Næringspolitikk
Bergen Næringsråd setter dagsorden i næringspolitiske saker som er viktig for vårt næringsliv.

Synliggjøring
Bergen Næringsråd synliggjør regionens næringsliv og kompetanseklynger gjennom utspill i media og gjennom våre egne kanaler.

Møtearena
Bergen Næringsråd har regionens største møtearena for næringslivet i kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning. Her settes høyaktuelle tema på dagsorden og til debatt.

Nettverk
Bergen Næringsråd er et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og omverdenen.

Handelskammer
Bergen Næringsråd utfører handelskammertjenester og er en del av International Chamber of Commerce.