Næringspolitikk

Bergen Næringsråd jobber for at våre medlemmer skal sikres forutsigbare og gode rammevilkår. Vi er pådriver for å få medlemmenes saker på dagsorden i det politiske ordskiftet i Bergen, på Vestlandet og i Norge.


Våre saker prioriteres i dialog og samspill med våre medlemmer, der interessene fremmes til næringsrådet gjennom:

 • Innspill fra våre 16 ressursgrupper
 • Jevnlige medlemsundersøkelser
 • Medlemsbesøk, eller gjennom direkte innspill fra medlemmer
 • I våre medlemsmøter
 • Saker som oppstår gjennom politiske føringer i kommune, fylke og stat
 • Strategiske valg fra styret

Med utgangspunkt i dette besluttes hvilke saker som fremmes i det offentlige rom, eller direkte mot beslutningstakere.

PROGRESSIO – ET FREMTIDSRETTET SAMARBEIDSFORUM FOR Å LØFTE BERGENSREGIONEN

Progressio er et samarbeidsforum med 30 ledere fra næringsliv, akademia, forvaltning og politikk. Forumet jobber for å fremme regionens største utfordringer og muligheter og skissere løsninger. Som følge av korona har forumet hatt begrenset aktivitet i 2020.

Forumets innspill om å samle havregionen ble i 2020 fulgt opp av byrådsleder i Bergen, der det nå er opprettet et omfattende arbeid med å utvikle en felles visjon og etablere tiltak som kan styrke havregionens posisjon nasjonalt og internasjonalt.

Progressio var også initiativtaker til prosjektet Plastsmart med å forhindre plast på avveie og skape nye sirkulære forretningsmuligheter innen plasthåndtering. Plastsmart skal innhente, spre og dele kunnskap om løsninger for plasthåndtering. Gjennom et partnerskap får virksomhetene i regionen tilgang til metoder og maler for å iverksette tiltak mot plast på avveie.

Næringspolitiske toppsaker

En av Bergen Næringsråds viktigste oppgaver er å fronte saker som betyr mye for våre medlemmer. Under pandemien har dette være å synliggjøre de utfordringer våre medlemmer har fått som følge av total nedstenging, begrensninger i åpningstiden eller ansatte i karantene.  Dette har vært vår viktigste sak i 2020 og inntil nå i 2021.

Gjennom pandemien har vi gjort 95 lederintervjuer med medlemmer der vi illustrerer medlemmenes vilkår, vi har hatt 33 webinarer og gjennomført 25 live-sendinger der utfordringer under pandemien har vært tema.

Parallelt med dette er arbeidet for å sikre forutsigbare rammevilkår på lengre sikt. Dette innebærer arbeid med ulike former for skatt, avgifter og etablering.  Det omhandler også regelverket for statens ulike virkemiddelapparat som skal stimulere til omstilling og nyskaping.

Omleggingene i forbindelse med Brexit har også vært en viktig sak å følge opp. Vi har gjennomført informasjonsmøter for våre medlemmer og hatt kontakt med myndighetene om konkrete saker.

Bergen Næringsråd har gjennom mange år satt FNs bærekraftsmål på agendaen og fremmet betydningen av det for våre medlemmer, og det gir resultater.  Både Bergen kommune og Vestland fylkeskommune har bærekraft som grunnlag for sin aktivitet, på samme måten som flere og flere bedrifter gjør det samme.

I 2019 etablerte vi en egen gruppe for Sirkulær økonomi, og tankegangen om planmessig bruk av ressurser over lang tid, gjenbruk og ombruk blir mer vanlig.  Myndighetene planlegger å lansere en sirkulærstrategi i løpet av våren, og mange av våre medlemmer forbereder seg allerede på hvordan dette kan gi nye sirkulære forretningsmodeller.  Som en del av dette har Bergen Næringsråd også vært en forkjemper for å stimulere til grønne transporttiltak i vår region, og å fronte nye energiformer som havvind, sol og bruk av hydrogen. Dette er tiltak som på sikt vil gi vårt næringsliv et konkurransefortrinn.

Tid er penger, og økt fremkommelighet har derfor høy prioritet i næringslivet.  Dette gjelder både varer som skal ut i markedet og arbeidstakere som skal til og fra jobb.

I Bergensregionen sliter vi med køproblemer og en time i kø hver vei hver dag fra Nordhordland og Sotra.  Vi har en utrangert vei med fare for liv og helse på E16 til Voss, og vårt næringsliv bruker hele arbeidsdagen på en transport til Stavanger som hadde tatt to timer på Østlandet.

Derfor forventer vi at Nasjonal Transportplan skal gi oss gode pendlerløsninger med Nordhordlandstunnel, nytt Sotrasamband, en K5 med vei- og baneløsning til Voss, og en fergefri forbindelse til Stavanger.  Samtidig må Bybanen fullføres mot vest og nord.

Bergen Næringsråd laget «Veikart for grønn transport» i 2016, og intensjonene derfra er allerede overoppfylt. I løpet av 2021 vil vi derfor utforme et nytt veikart med nye målsettinger.  Som et mål i dette arbeides det også med å få etablert en bybåt i Bergen sentrum.

Regionen sliter også med et elforsyningsnett som gjør det vanskelig å etablere nye virksomheter.  Det forventes derfor at forsyningskapasiteten sikres og at regionen dessuten får et moderne 5G-nett som gjør det mulig med hjemmekontor i hele fylket.

Attraktivitet er avgjørende for at en by og region skal utvikle seg.  Gjennom mange år har vi derfor jobbet for at det skal være godt å bo i Bergensregionen, og at det skal være enkelt å etablere seg i byen både for bedrifter og arbeidstakere.

Næringsrådet engasjerer seg derfor aktivt i arbeidet med å trekke til og beholde talenter i byen (traineeprogram), og for å få enkle og forutsigbare planprosesser i regionen.  Det har vært mange møter med kommunen for å mer fleksible planer, men fortsatt tar planprosessene for lang tid i Bergen.  Næringsrådet vil følge opp dette arbeidet i 2021.

Vi jobber også for økt fremdrift i transformasjonsområdene Dokken, Laksevåg og Nygårdstangen, og det er gledelig å se at planene om å skape et nytt byutviklingsområde på Dokken nå ser ut til å kunne realiseres.  Det er også svært gledelig at arbeidet med en Byarena på Nygårdstangen nå ser ut til å bære frukter.  Samtidig er vi bekymret for at det ikke er besluttet hvordan og når en utflytting av godsterminalen fra Nygårdstangen skal skje.
Næringsalliansen er et samarbeidsorgan for næringsforeningene i Vestland fylke, og der samkjører vi informasjon og tiltak som er viktige for næringsutvikling i fylket.  I løpet av 2020 har vi hatt regelmessige møter med fylkesadministrasjonen, deltatt på innspillsmøter og levert en rekke høringsutkast.

Vi arbeider også sammen med næringsforeningene i Stord, Haugesund og Stavanger for å synliggjøre Vestlandets attraktivitet og behovet for å skape et tyngdepunkt og en sammenhengene bo- og arbeidsregion langs Vestlandskysten.

En viktig del av arbeidet i Bergen Næringsråd medfører å bidra til at det skapes flere arbeidsplasser i regionen, både i offentlig og privat sektor. Koronapandemien har medført økning i permitteringer og oppsigelser i vår region, og endring i reise- og handlevaner medfører at en del av disse arbeidsplassene vil forsvinne.  Spesielt innen hotell og reiseliv har koronapandemien fått store konsekvenser, og det vil ta langt tid å få bransjen tilbake i normalt gjenge.

Kombinert med dette står vi midt i den grønne omstillingen som vil gi store endringer i en region som er stor på olje/gass og tilknyttet leverandørindustri.  I de kommende årene vil derfor omstilling og forretningsutvikling i eksisterende næringer være en hovedsak for næringsrådet, kanskje særlig i transportbransjen og i energinæringene. Etablering av nye produksjonsbedrifter i nye næringer vil være viktig for regionens fremtid.
I kombinasjon med dette jobber vi også for at regionen skal bli bedre på nyskaping.

Næringsrådet har gjennom mange år jobbet målrettet for å synliggjøre Bergensregionen for talenter og unge mennesker med rett kompetanse. Behovet for kompetanse er mangfoldig, med et særlig fokus på trendene knyttet til grønn omstilling, økt digitalisering og evnen til å ta i bruk flerkulturell kompetanse.

Næringsrådet drifter det tverrfaglige utviklingsprogrammet Trainee Vest. Gjennom de siste årene har bedriftene i regionen rekruttert nærmere 150 unge og svært kvalifiserte arbeidstakere til regionen gjennom programmet. Over 40 bedrifter i regionen er partnere i Trainee Vest.

Bergen Næringsråd har en egen ressursgruppe for studenter. Målet er å knytte bedriftene og studentene tettere sammen for å vise frem bedriftene og jobbmulighetene i Bergensregionen.

Bergen Næringsråd har de to siste årene gjennomført mentorprogrammet Bergen Opportunity i samarbeid med NAV.  Programmet gir flerkulturelle innvandrere økt kunnskap og erfaring for å lykkes i arbeidslivet i Norge.  Programmet har hatt over 40 deltakere på to år ut fra en søkermengde på over 500 personer. Programmet setter søkelys på konkrete samlinger med nettverksbygging, bærekraft, presentasjonsteknikk, mangfoldsledelse og medietrening.  Hver deltaker har i tillegg regelmessig personlig oppfølging fra næringslivsledere i Bergen.

Næringsrådet har siste årene gjennomført et mentorprogram for kvinner i rådgivingsbransjen for å gi bedre kunnskap om lederroller og muligheter i bransjen. Tiltaket har fått svært gode tilbakemeldinger, og blir videreført med nye aktører i 2021.

Bergen Næringsråd opprettet i 2020 prosjektet «Styrekandidaten».  Dette er et utviklingsprogram for personer under 40 år som får opplæring i styrearbeid og samtidig blir tatt inn som hospitant i et bedriftsstyre i ett år. Det meldte seg over 300 søkere til 11 kandidatplasser.  Bergen Næringsråd har selv tatt inn en styrekandidat i styret for 2021.

Sterke nettverk er avgjørende for å lykkes. Bergen Næringsråd er regionens viktigste nettverk på tvers av næringer, politikk og akademia. Vårt nettverk bidrar til å knytte medlemmene tettere sammen, til å fremme og løfte næringslivets saker, og til å markedsføre regionens kompetanse og muligheter. Vi inviterer til presentasjoner, workshops og debatter, og arbeider som brobygger mellom bedrifter, politikk/forvaltning og utdanning/forskning.

2020 har vært et helt spesielt år.  Samtidig ser vi at vi har vært viktigere for våre medlemmer enn noen gang, der vi har holdt oppe trykket gjennom koronapandemien med regelmessige medlemsundersøkelser, webinarer, direktesendinger på Facebook og intervjuer med våre medlemsbedrifter.

Det har også vært lettere enn før å treffe sentrale politikere gjennom digitale møter. Totalt sett har det vært flere møter med statsråder og politikere på ulike nivå enn i et vanlig arbeidsår.

Hver dag fremmer vi næringslivets saker gjennom våre elektroniske kanaler, samtidig som vi har skapt arenaer der næringspolitiske saker blir løftet fram. Eksempler på dette er:

 • Bedriftsbesøk der vi møter enkeltbedrifter og næringsklynger, enten med besøk på bedriften eller gjennom digitale kanaler.
 • Fysiske og digitale møter med stortingspolitikere, med statsråder og byråkrater, med Hordalandsbenken og med komitéer.
 • Lokale møter med Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, byrådet i Bergen og med partiledere lokalt og sentralt.
 • Møter i våre ressursgrupper, både fysisk og digitalt, og der vi også regelmessig inviterer inn politikere og byråkrater for å diskutere aktuelle saker.
 • Møter med utdanningsinstitusjonene, som NHH, UIB, HVL, BI og Høyskolen Kristiania.
 • Møter med næringsforeningene i storbyene i Norge og samarbeidstiltak med dem.
 • Møter med lokale næringsforeninger i Bergensregionen og på Vestlandet.