Regnskap og innstillinger

Tidligere årsrapporter (2014-2019) finner du her.
Se de tidligere vedtekter for Understøttelseskassen datert 13. april 1999 her.

1
MNOK i inntekter

Årsresultat konsern

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap for 2020. Årsaken er at Bergen Næringsråd etter salget av halvparten av Veiten 3 ikke lenger er et konsern. Næringsrådet eier nå Veiten 3 AS 50/50 sammen med Murhjørnet AS.

Hovedtallene fra regnskapet for Veiten 3 AS er gitt i note 10 til regnskapet.

Regnskapet for Bergen Næringsråd er sammensatt av foreningsdriften og Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016.

Fortsatt drift

Alle forutsetninger er oppfylt for fortsatt drift av organisasjonen, og årsregnskapet er satt opp under denne forutsetning. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt av betydning for vurderingen av regnskapet.

Regnskap

Bergen Næringsråd
Regnskapet for Bergen Næringsråd viser inntekter ekskludert finansposter på NOK 22,4 millioner i 2020 mot NOK 27,6 millioner i 2019. Finansposter ga et positivt resultat på NOK 9,2 millioner i 2020 mot et positivt resultat på NOK 25,3 millioner i 2019. Årsregnskapet inkludert finansposter gir derfor inntekter på NOK 31,6 millioner i 2020 mot NOK 52,9 millioner i 2019. Inntekter fra kontingenter er på NOK 9,868 millioner kroner mot NOK 9,769 millioner året før. Sponsorinntekter har også økt sammenliknet med 2019, samtidig som arrangementsinntekter er sterkt redusert grunnet Covid-19.

Våre ordinære medlemsmøter er gratis for våre medlemmer, takket være gode samarbeidspartnere. På store arrangement som konferanser har vi også arrangementsstøtte fra samarbeidspartnere, noe som bidrar til å redusere kostnadene for våre medlemmer.

Bergen Næringsråd hadde god balanse mellom kostnader og inntekter i 2020. Personalkostnader er den største posten og utgjør 52,8 prosent av foreningens samlede kostnader. Utover dette er kostnader knyttet til møter, øvrige arrangementer og konferanser den største utgiftsposten.

Bergen Næringsråd har som mål å holde aktivitetsnivået høyt og å styre mot et nullresultat.
Foreningen baserer deler av sin drift på inntekter fra finansplasseringer. Bidraget fra Bergen Næringsråds Kapitalfond av 2016 var på NOK 8,0 millioner for 2020.

BERGEN NÆRINGSRÅDS KAPITALFOND AV 2016 TIL FREMME AV NÆRINGSLIVET I BERGENSREGIONEN

Kapitalfond av 2016 er et fond som ble tilført midler fra tidligere nedsalg og refinansiering av eiendommen Handelens og Sjøfartens Hus i flere omganger. Midler fra delsalg og refinansiering av Veiten 3 AS er også tillagt fondet.

Fondet har pr 31.12.20 en verdijustert egenkapital på NOK 168 millioner. Av disse midlene er NOK 152,2 millioner plassert i Holberg Forvaltning. Verdijustering og avkastning for 2020 ga et positivt resultat på NOK 8,1 millioner.

DRIFT AV EIENDOMMENE

Eiendommen Veiten 3
Bergen Næringsråd eier 50 prosent av eiendommen Veiten 3. Drift av eiendommen er overtatt av Odfjell Eiendom AS. Det arbeides med planer for rehabilitering av eiendommen. Hovedtall fra regnskapet 2020 fremgår av note 10 i regnskapet.

A/S Handelens og Sjøfartens Hus / Olav Kyrres gate 11 AS
Bergen Næringsråd eier 1/3 av aksjene i Olav Kyrres gate 11 AS. Dette selskapet eier igjen 100 prosent av aksjene i AS Handelens- og Sjøfartens Hus. Eiendommen holdes i god stand og alle leiearealer er fullt utleiet.

Utsikter for 2021

Koronapandemien har preget hele verden. Verdensøkonomien krympet i 2020 og medførte den verste resesjonen siden 2. verdenskrig.  Pandemien bidro totalt til at verdien av verdenshandelen falt med 9,2% i 2020 (Verdens handelsorganisasjon, WTO).

I Norge og på Vestlandet har vi opplevd det samme.  Restriksjoner og nedstenginger har vart inn i 2021, og det kommer stadig nye bølger og nye virusvarianter.  Derfor har bedriftene måtte tilpasse seg en hverdag som skifter fra uke til uke.

Det er forventninger til at verdensøkonomien og den lokale økonomien gradvis vil komme tilbake etter hvert som verdens befolkning blir vaksinert.  I Norge er det forventet at største delen av den voksne befolkningen i Norge vil være vaksinert i løpet av 1. halvår.  Derfor forventes det en forsiktig økning i aktivitet igjen i løpet av 2. halvår.

Samtidig vil trolig hele 2021 også bli et annerledes år med svært varierende resultat i de ulike næringene i vest.  Næringer som hotell/reiseliv og kultur har fortsatt store permitteringer og overhengende frykt for at dette skal ende i konkurser.  Gode tilskuddsordninger fra myndighetene har fått varighet inn i 2021 og kan bidra til å begrense effektene.

En del megatrender har utviklet seg raskere enn forventet under pandemien.  Dette gjelder særlig innen digitalisering og bærekraft, og dette ser ut til å gi varige endringer i næringslivet. Den teknologiske modenheten har økt betydelig og hjemmekontor har blitt den vanlige arbeidsformen for svært mange.  Dette ser ut til å gi en varig endring i bedriftenes og ansattes arbeidshverdag.

Samtidig ser vi at endringene også gir utslag i mindre bruk av fossil energi som følge av at det utføres færre reiser, både arbeidsreiser og fritidsreiser.  Energimarkedene er sterkt påvirket og framveksten av grønn energi øker.

Vestlandet har gode forutsetninger for å ta del i verdiskapingen i det grønne skiftet. Regionen er verdensledende på batteriteknologi og hydrogen i skipsfart, og er på god vei inn i havvind og Co2-lagring.  Her vil det skapes nye eksportprodukter både på teknologi og kompetanse.

Bergen Næringsråd vil i 2021 videreføre vår aktivitet på nye forretningsområder.  Styrets arbeid med ny strategi vil blir lansert i løpet av 2021 og tar høyde for ny teknologi, nye forretningsområder og grønne løsninger.

Vi fortsetter våre tilbud til skolering av næringslivet gjennom nye kull i Sirkulærskolen og Digitaliseringsskolen.  Vi kommer også til å iverksette skolering på EUs nye regelverk innen taksonomi for å oppdatere våre medlemmer på nye finanskrav som en del av den nye grønne økonomien. Vår rolle som tilrettelegger for kunnskapsdeling og kompetanseheving på tvers av bransjer er særdeles viktig.

Et sterkt samarbeid mellom næringsliv, akademia og politikk er avgjørende for å få løfte og videreutvikle regionen.

Bergen Næringsråds fokusområder står fast. Kompetanse er den viktigste saken for våre medlemmer, og vi vil videreutvikle og foredle vårt arbeid med dette. Infrastruktur og byutvikling står også høyt på agendaen hos våre medlemmer. Vi vil jobbe utrettelig videre med å få på plass god fremkommelighet og inspirere til høy omstillingsgrad i vårt næringsliv.

Innspill fra våre 16 ressursgrupper vil fortsatt være kjernen i vårt arbeid.  Gjennom 2021 håper vi å kunne ta opp igjen våre fysiske møter, kombinert med at vi vil holde ved like gode kommunikasjonsformer gjennom digitale sendinger og webinarer.

Styret vil gi honnør til administrasjonen for høy aktivitet, god omstilling og stor kreativitet i et vanskelig driftsår.

Det er styrets oppfatning at Bergen Næringsråd engasjerer og inspirerer medlemmene, samtidig som organisasjonen på en god måte løfter regionens viktigste utfordringer og tar ansvar for å skape oppmerksomhet og fremdrift i saker som er viktig for næringslivet.

Bergen, 15 mars 2021
Styret i Bergen Næringsråd