Byutvikling

Ressursgruppe Byutvikling skal bidra til at bergensregionen blir den beste byregionen å bo, leve og arbeide i. Ressursgruppen vil bidra til en by- og regionalutvikling som tilrettelegger best mulig for vekst i boliger, næring og infrastruktur. Sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft skal legges til grunn for utviklingen. Ressursgruppe Byutvikling viderefører en strategi som forutsetter en åpen og konstruktiv dialog med Bergen kommune. Målet er mer tillit og et bedre samarbeidsklima mellom Bergen kommune og private aktører. Samtidig skal ressursgruppen løfte frem og synliggjøre private aktørers interesser.

I 2020 har Ressursgruppe Byutvikling gjennomført fem møter. I pandemiens tidlige fase var gruppen opptatt av at statlige og lokale tiltakspakker måtte bidra til å forsere og styrke utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter. Det var positivt at Bergen kommune øremerket 10 millioner kroner til flere prosjektstillinger innenfor byutviklingsområdet. Ved årsskiftet er gruppen usikker på om hovedhensikten – å sikre at gode planer og byggeprosjekter som ellers er klare for realisering får rask kommunal saksbehandling – er oppnådd.

Pandemien gjorde også at det påbegynte prosjektsamarbeidet mellom Ressursgruppe Byutvikling og Ressursgruppe Transport ikke ble videreført som planlagt. Dette vil bli fulgt opp i 2021, hvor det også kan være aktuelt å finne tangeringspunkter til Ressursgruppe Sirkulær.

I novembermøtet hadde gruppen besøk av Stein Stoknes, faglig leder i FutureBuilt. Partnerne er en rekke kommuner i Oslo-regionen, og FutureBuilt får også midler fra bl.a. Kommunaldepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet og Grønn Byggallianse. Målet er å få frem prosjekter – både områder og enkeltbygg – som reduserer klimagassutslipp innen transport, energibruk og materialbruk. Ressursgruppe Byutvikling er svært positiv til at Bergen også får nytte av kompetansen og ambisjonene som finnes i FutureBuilt.

Ressursgruppen har holdt fast ved strategien om å søke konstruktiv dialog med Bergen kommune. Det har vært gjennomført flere møter med den politiske ledelsen i byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling og den administrative ledelsen i plan- og bygningsetaten. Gruppens viktigste budskap har i 2020 vært at dokumentert bærekraft må være et viktig kriterium når den såkalte hurtigfilen for plan- og byggesaker åpnes. Denne har vært varslet siden byrådets tiltredelseserklæring høsten 2019, men har – på tross av gjentatte purringer – ikke blitt levert som en politisk sak fra byrådet.

Bystyret behandlet i september kommunal planstrategi 2019-2023. Ressursgruppe Byutvikling skrev brev til alle bystyrepartiene og ba om at det i planperioden ble lagt til rette for en rullering av Kommuneplanens arealdel (KPA) og Kommuneplanens samfunnsdel (KPS), vedtatt i henholdsvis 2019 og 2015. Anmodningen ble ikke tatt til følge. KPA var også tema på en bransjedag i regi av Bergen kommune, hvor også Ressursgruppe Byutvikling deltok med sine kritiske synspunkter.

Ressursgruppe Byutvikling har avgitt formelle høringsuttalelser til «Strategi for sjøfronten i Bergen – sentrale deler» og Vestland fylkeskommunes «Utviklingsplan for Vestland 2020-2024». I den siste var hovedbudskapet at byer og tettsteder må få utvikle seg på egne premisser, og at bærekraftig vekst i Bergens omegnskommuner ikke skal stå til hinder for en lignende utvikling i byen.

I 2021 videreføres en strategi der en ønsker å oppnå økt tillit blant annet med jevnlige møter, synliggjøring av bransjens bidrag og mest mulig løsninger overfor Bergen kommune. Det er sterkt ønskelig med en mer effektiv og forutsigbar behandling i plan- og byggesaker. Det blir viktig å finne fornuftige måter å måle dette på, for eksempel i form av åpne data, helst i samarbeid med kommunen. Ressursgruppe Byutvikling vil arbeide for en bærekraftig byutvikling og ser frem til å bidra til dette, blant annet i prosessen rundt Dokken.

Gruppemedlemmer

Jorunn Nerheim (Ressursgruppeleder)

Prosjektdirektør, OBOS

Asbjørn Algrøy

Adm. direktør, Marin Eiendomsutvikling

Gro Boge

Adm. direktør, DNB Næringseiendom

Stig J. Harris

Advokat/partner, Advokatbyrået Harris

Ingse Galtung Døsvig

Administrerende direktør, Bara Eiendom

Marie Therese Haukeland

Daglig leder, Heldal Eiendom

Nancy Jøssang

Daglig leder, Opus

Fredrik Barth

Styreleder og gründer, Vill Urbanisme

Roy-Eddy Lie

Eiendomssjef, Liegruppen AS

Sturla Hjelmervik

Leder Bergen, Entra

Thor Småbrekke

Konsernleder, Constructa AS

Montserrat Telseth

Divisjonsleder, Rambøll

Tor Fredrik Müller

Daglig leder, EDG Property

Tor Instanes

Adm. direktør, GC Rieber Eiendom AS

Håvard Fjæreide

Divisjonsdirektør, Frydenbø Eiendom AS

Harald Schjelderup

Konsernsjef, BOB

Espen Børhaug (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd