Marin

Formål og strategi

Formålet til Ressursgruppe Marin er å opprettholde og vedlikeholde bergensregionen som marin hovedstad. Vi skal bidra til bedre kunnskap om havbruk, fiskeri og annen utnyttelse av marint råstoff gjennom faktabasert informasjon.

Ressursgruppen omfatter aktører fra sjømat, forskning og utdanning, rådgivning og finansiering. Det er et strategisk mål å tilrettelegge for økt kompetanse, verdiskaping og samhandling i marine næringer.

Aktivitetsnivået gjennom 2020 har vært noe lavere enn ønsket. Den fremste årsaken er at viktige møteplasser har vært nedstengt. Det har også hatt en viss innvirkning at flere av medlemmene i Ressursgruppe Marin representerer bedrifter som under pandemien er definert som samfunnskritiske. Det har vært gjennomført fire møter i ressursgruppen. Januarmøtet var lagt til Industrilaboratoriet (ILAB) på Marineholmen. Stiftelsen tilbyr 22 akvalaboratorier til forskning for både universitetsmiljøet og privat næringsliv. Nyest er RASLAB, 12 små RAS-moduler (resirkulerende akvakultursystemer) som skal brukes til forskning og pilotstudier knyttet til landbaserte anlegg for smolt og matfisk. I september møttes ressursgruppen på Storeblå, visningssenteret som drives i fellesskap av Lerøy Seafood og Fiskerimuseet.

Ressursgruppen har hatt besøk og fått nyttig informasjon fra flere aktører, blant annet FutureProof, et samarbeidsprosjekt om bærekraft og menneskerettigheter initiert av Rafto-stiftelsen og Bergen Næringsråd. Hensikten er blant annet å bygge en samarbeidsplattform for næringsliv og menneskerettigheter i Bergen. Arbeidet bygger på FNs Global Compact, verdens største nettverk for bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Flere av bergensregionens marine selskaper har internasjonale forsyningskjeder, og disse er en viktig målgruppe for arbeidet.

Gruppen er også orientert om Marin innovasjonsarena, hvor Bergen Næringsråd sitter i styringsgruppen. VIS og flere andre TTO-er (Technology Transfer Offices) i Norge deltar i et pilotprosjekt, hvor målet er å ta i bruk mesopelagisk fisk som bærekraftige ingredienser i fiskefôr.

Ressursgruppe Marin var representert i en digital workshop om prosjektet i juni, hvor også næringsminister Iselin Nybø deltok.

Ressursgruppe Marin skrev i 2020 på vegne av Bergen Næringsråd et høringssvar til Finansdepartementet om NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet.

Ressursgruppe Marin er fortsatt sterkt involvert i North Atlantic Seafood Forum, og særlig delarrangementet Young Leaders Summit (YLS). Arrangementet i mars var vellykket, med en sterkt økende internasjonal deltakelse. For unge ledere i sjømatselskapene er tilretteleggingen av et internasjonalt nettverk av stor betydning. I 2021 blir trolig NASF og YLS gjennomført digitalt, men planleggingen er godt i gang, i samarbeid med YoungFish.

I 2021 er det ønskelig at Ressursgruppe Marin bidrar til at ambisjonene i Havbyen Bergen konkretiseres. Bergen kommune leder nå dette prosjektet, hvor alle havnæringene og en rekke offentlige aktører deltar. Bergen Næringsråd har også deltatt i styringsgruppen for Ocean Innovation Showroom. Et visningssenter for havnæringene kan bli en viktig synliggjøring av at Bergen samler kreftene om havbyen.

Ressursgruppe Marin vil også i 2021 arbeide for en styrket samhandling mellom næring, forvaltning og forskning.

Gruppemedlemmer

Anders Milde Gjendemsjø (Ressursgruppeleder)

McKinsey, Associate partner

Carl Johan A. Sandberg

Ocean Quality/Young Fish, Group Quality Manager

Hanne Dankertsen

Cargill Aqua Nutrition, Kommunikasjonsdirektør

Nils Aadland

Salmon Group, Samfunnskontakt

Hogne Tyssøy

Holberg, Forvalter

Anette Aase

Fiskeridirektoratet, Kommunikasjonsdirektør

Krister Hoaas

Lerøy Seafood Group, Samfunnskontakt

Mons Alfred Paulsen

Advokatfirmaet Thommessen, Partner

Kristian Botnen

Lingalaks, Adm. direktør

Vibeke Juriks

Sweco, Seniorrådgiver

Eivind Nævdal-Bolstad

MOWI, Kommunikasjonssjef

Amund Maage

Universitetet i Bergen, Marin direktør

Nina Stangeland

NCE Seafood Innovation Cluster, Adm. direktør

Marie Hauge

Havforskningsinstituttet, Kommunikasjonsdirektør

Espen Børhaug (Adm. kontakt)

Bergen Næringsråd